Dansk selskab for Religionsvidenskab

Vedtægter for DASR, Dansk Selskab for Religionsvidenskab

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling 29. august 2022.

§1 Selskabets navn er Dansk Selskab for Religionsvidenskab, og dets engelske navn er: Danish Association for the Study of Religions (DASR).

§2 Selskabet er medlem af International Association for the History of Religions og European Association for the Study of Religions.

§3 Selskabet er en frivillig forening, hvis formål er at fremme faglig udveksling mellem landets religionsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljøer samt at fremme, styrke og udbrede religionsvidenskabelig forskning nationalt og internationalt.

§4 Selskabets formål søges fremmet gennem nationalt og internationalt samarbejde, herunder

Afholdelse, støtte til og deltagelse i nationale og internationale konferencer, symposier o.lign.

Medlemskab af og støtte til IAHR og EASR.

Udgivelse af og støtte til udgivelse af konference- og symposiebidrag samt anden forskning.

Elektronisk og anden formidling af information og faglige nyheder, herunder formidling af information fra IAHR og EASR.

§5 Bestyrelsen godkender medlemskab for ansatte og studerende ved samt kandidater fra de religionsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljøer. Desuden kan bestyrelsen beslutte at godkende medlemskab for andre forskere med en akademisk interesse i religionsvidenskabelig forskning.

§6 Der holdes ordinær generalforsamling hvert andet år inden udgangen af året. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden samt forslag til navne på kandidater og suppleanter til bestyrelsen. Medlemmers forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 2 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

 

§7 Stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt kontingent. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Valget afgøres ved simpelt flertal.

§8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Derudover kan en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst halvdelen af selskabets medlemmer, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.

§9 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Et flertal af disse, herunder formand, sekretær og kasserer, skal have ansættelse som videnskabeligt personale ved de religionsvidenskabelige forsknings- og undervisningsmiljøer i Danmark. Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af enten selskabets formand eller kasserer.

§10 Selskabets bestyrelse udpeger blandt sine medlemmer for to år ad gangen formand, næstformand, sekretær og kasserer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

§11 Retningslinjer for de enkelte aktiviteter skal godkendes af bestyrelsen, der er ansvarlig for, at aktiviteterne er i overensstemmelse med selskabets formål.

§12 Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets regnskab. Kassereren fremlægger to gang årligt revideret regnskab til bestyrelsens godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret, og senest med udgangen af januar afholdes bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af regnskabet.

§13 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og til vedtægtsændringer kræves en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§14 Ved selskabets opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af eventuelle midler til almene formål inden for formålsparagraffens rammer.